Privacyverklaring Diëtistenpraktijk FoodChoice


Praktijk FoodChoice gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Als gebruik gemaakt wordt  van diensten van (praktijk FoodChoice dan zijn er gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam

Geboortedatum

Adresgegevens

BSN

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

E-mailadres

Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarom is dat nodig?

Praktijk FoodChoice heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens te verstrekken.


In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Hoe lang bewaren we u gegevens?

Praktijk FoodChoice bewaart persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Praktijk FoodChoice zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk hierbij aan rapportage aan verwijzer(s) en/of overdracht naar andere instelling/praktijk bij bijv. opname etc).

Praktijk FoodChoice heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.


Praktijk FoodChoice zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om deze gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft de praktijk een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk FoodChoice blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan worden gestuurd naar (info@foodchoice.nl). Er zal een afspraak (consult) worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging

Praktijk FoodChoice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met  met de praktijk via het (010-2025846 of 06-292375776) of via (info@foodchoice.nl).


Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door  de praktijk FoodChoice kun u contact opnemen met onze privacy medewerker, de diëtist via de bovenstaande telefoonnummer of via (irene.salverda@foodchoice.nl.)


Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.