Visie


Voeding raakt veel aspecten van het leven. In mijn jarenlange praktijkervaring als diëtist ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat voedingsvraagstukken vaak sterk samenhangen met onze leefstijl. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gezinssituatie, leef- en werkpatronen, sociale contacten, stress, de mate waarin wij bewegen en aan sport doen, etc.


Verandering aanbrengen in het eetpatroon heeft in veel gevallen gevolgen voor je leefwijze. Omgekeerd kan een andere leefstijl gevolgen hebben voor het eetpatroon.


Het is mijn overtuiging dat duurzame verandering van eetpatronen en het oplossen van voedingsgerelateerde problemen het beste kan worden bereikt door voeding in samenhang te zien met de totale leefstijl. Uw leefsituatie en -patroon vorm en daarom een belangrijk uitgangspunt bij mijn advies en begeleiding.


Begeleiding in de praktijk


Na een verwijzing door uw huisarts of specialist vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats. In dit gesprek wordt uw situatie geïnventariseerd. Na het afnemen van een voedingsanamnese (een analyse van wat u dagelijks eet en drinkt) worden in onderling overleg haalbare doelen gesteld  en wordt een advies op maat gemaakt.

Sinds augustus 2011 is de diëtist ook vrij toegankelijk. De diëtist van FoodChoice heeft hiervoor de juiste papieren en mag u zonder verwijzigng behandelen. Hiervoor zal wel een screening plaatsvinden en afhankelijk van de uitkomst kunt u direct worden geholpen of zal de diëtist overleggen met uw huisarts voordat de behandeling kan worden ingezet.

U kunt niet in één keer uw eetgedrag en leefgewoontes veranderen. Gezonder leven gaat stap voor stap. Daarom wordt tijdens vervolgafspraken de voortgang besproken en komen vragen aan bod die zijn ontstaan door het volgen van het advies. Waar nodig besluiten we gezamenlijk om de aanpak aan te passen of uit te breiden. Verder krijgt u praktische tips en adviezen, informatie over producten die u kunt gebruiken, het omgaan met ‘feestjes en verjaardagen’ en tips voor lekker en gezond koken.


Tijdens de begeleiding wordt bijzondere aandacht besteed aan uw ‘valkuilen’ en gedragsondersteunende adviezen. Zo leert u hoe u zo goed mogelijk kunt voorkomen dat u terugvalt in ‘oude’ eet- en leefgewoonten.


De frequentie van de vervolgafspraken wordt in overleg afgesproken. De begeleiding eindigt wanneer uw doel is bereikt. Dat kan al na enkele gesprekken het geval zijn, maar de begeleiding kan ook langduriger zijn. Dit hangt ook samen met de vergoeding.Klachtenregeling


De praktijk is altijd op zoek naar verbeterpunten om op die manier de zorgverlening te optimaliseren.

Is er desondanks toch sprake van een klacht en/of ontevredenheid  dan is het gebruikelijk – de gulden regel-  dat dit eerst met de diëtist van de praktijk wordt besproken. Voor klachten waar wij gezamenlijk niet uit kunnen komen,  is er de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici.  Dit is digitaal bereikbaar via www.klachtenloketparamedici.nl. Uiteraard stellen wij het wel op prijs dat een melding van te voren kenbaar wordt gemaakt.


 

Omgangsregels diëtist – cliënt


De omgangsregels ofwel de gulden regels geven de rechten en plichten aan van zowel de diëtist als de cliënt.


Gulden regels diëtist-cliënt


Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de cliënt en de diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken.

Zowel de cliënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.

De diëtist heeft de plicht de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding.

De cliënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.

De cliënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen.

De cliënt mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.

De privacy van de cliënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de patiënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De cliënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.

De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De patiënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen.

Bij het aanvragen van de begeleiding is de cliënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de patiënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.

Als de cliënt een klacht heeft, zal hij/zij deze eerst proberen te bespreken met de diëtist. Als ze er samen niet uit komen, kan de patiënt terecht bij de de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici.  Bereikbaar via www.klachtenloketparamedici.nl


Waar zijn de gulden regels op gebaseerd?

De gulden regels zijn gebaseerd op de modelregeling diëtist-cliënt. Deze modelregeling is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF). In de modelregeling zijn de rechten en plichten van diëtist en cliënt vastgelegd. De gulden regels zijn een samenvatting van deze modelregeling